Regulamin szkoleń dermaviduals®

I. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe zwroty i wyrażenia, oznaczają one:

 1. Dermaviduals Polska – Zdrowy Styl Magda Komorowska, z siedzibą w Warszawie, ul. Fantazyjna 24, NIP 524-266-75-55.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zamawiająca produkty i/lub usługi świadczone przez Dermaviduals Polska.
 3. Umowa – zaakceptowany i podpisany przez klienta formularz zgłoszeniowy w formie mailowej wraz z niniejszym regulaminem.
 4. Regulamin – zbiór zasad regulujących stosunek prawny Dermaviduals Polska oraz Klienta, będący integralną częścią Formularza zgłoszeniowego.
 5. Formularz – mailowe zgłoszenie chęci uczestnictwa przesłane przez Klientaoraz indywidualna strona do opłat wygenerowana przez system Moment Pay.
 6. Wydarzenie – wydarzenie wskazane w wypełnionym formularzu.
II. OŚWIADCZENIA
 1. Klient oświadcza, że zapoznał się z Formularzem i Regulaminem, przyjmuje do wiadomości, że wspólnie zaakceptowane dokumenty stanowią Umowę pomiędzy Klientem a Dermaviduals Polska.
 2. Klient obowiązuje się zapłacić Dermaviduals Polska za zamówione produkty i/lub usługi kwotę w wysokości i terminie, określonym w Formularzu.
 3. Płatności z tytułu wykonania niniejszej umowy powinny być dokonane w formie i w sposób wskazany w Formularzu.
 4. Klient, przy akceptacji Regulaminu wraz z Formularzem może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dermaviduals Polska w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża się poprzez pisemne oświadczenie podczas pierwszego spotkania na żywo w siedzibie Dermaviduals Polska. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Akceptacja Formularza i Regulaminu są równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby uczestniczącej w wydarzeniu, w tym za pomocą aparatu fotograficznego oraz umieszczenia jego wizerunku we wszelkich materiałach cyfrowych oraz drukowanych, w celu prowadzanie działalności informacyjnej, marketingowej, w tym na profilu Facebook Dermaviduals Polska, a także na wszelkich innych portalach elektronicznych.
 6. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 4. , w szczególności osoba ta zobowiązana jest przed przystąpieniem do szkolenia przesłać swoją zgodę poprzez dostarczenie oświadczenia tej treści jak poniżej:
  Dane osobowe uczestnika szkolenia:
  (imię i nazwisko, adres zamieszkania)
      
  Oświadczam, iż w związku z zawartą przez 
  ……………………………………………. 
  (imię i nazwisko osoby, która zakupiła szkolenie) 
  z Dermaviduals Polska – Zdrowy Styl Magda Komorowska, 
  z siedzibą w Warszawie, ul. Fantazyjna 24, NIP 524-266-75-55
  umową na udział w szkoleniu, wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Dermaviduals Polska w celach
  marketingowych tego podmiotu związanych z przeprowadzonym szkoleniem.
                
  Czytelny podpis
    
  najpóźniej przed rozpoczęciem szkolenia. Wszelką odpowiedzialność za brak zgody i uczestnictwo osoby trzeciej w szkoleniu ponosi Klient.
III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga poinformowania Dermaviduals Polska za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dermaviduals.polska@gmail.como odstąpieniu od Umowy zakupu usługi i/lub produktów wymienionych w niniejszej Umowie.
 3. Odstępując od umowy Klient może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumentach z 30 maja 2014 r. (Dz. U. Z 2014 poz. 287 z późn. zm.)
 4. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Dermaviduals Polska niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Dermaviduals Polska zwróci klientowi wpłaconą kwotę w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania odstąpienia.
 6. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym Wydarzeniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym Wydarzeniu, chociażby Dermaviduals Polska organizowało nowe Wydarzenie. Dermaviduals Polska nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.
IV. ZMIANA TERMINU WYDARZENIA
 1. Klient ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu wydarzenia po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 100 zł za przeniesienie terminu uczestnictwa w przypadku wydarzenia jednodniowego, lub 200 zł w przypadku dwudniowego i odpowiednio 100 zł za każdy dzień, gdyby wydarzenie trwało dłużej niż 2 dni.
 2. Niezależnie od opłaty za przeniesienie terminu szkolenia, w przypadku zmiany terminu szkolenia nie zawierającego w cenie lunchu, na szkolenie, które zawiera w cenie lunch Uczestnik zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wynagrodzenia w terminie 3 dni (jednak nie później jak 3 dni przed szkoleniem). W przypadku zmiany terminu szkolenia zawierającego w cenie lunch, na szkolenie, które nie zawiera w cenie lunchu Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu różnicy w cenie szkoleń.
 3. Skorzystanie z przeniesienia terminu wymaga skierowania zapytania do Dermaviduals Polska w terminie do 14 dni przed wyznaczonym terminem wydarzenia pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dermaviduals.polska@gmail.com
 4. Przeniesienie terminu uzależnione jest od posiadania przez Dermaviduals Polska wolnych miejsc na zakupione Wydarzenie.
 5. W przypadku braku dodatkowych terminów danego wydarzenia istnieje możliwość zmiany zakupionego wydarzenia na inne dostępne w aktualnej ofercie Dermaviduals Polska, pod warunkiem wyrównania różnicy w cenach przez Klienta. Nadpłaty wynikające z zakupionych wcześniej szkoleń nie będą zwracane. O tym, czy dany przypadek jest uzasadniony decyduje Dermaviduals Polska.
V. ANULOWANIE LUB ZMIANY USŁUG PRZEZ DERMAVIDUALS POLSKA
 1. Dermaviduals Polska może odwołać Wydarzenie, z powodów niezawinionych przez Dermaviduals Polska oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby Prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta za pomocą poczty elektronicznej.
 2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej odwołanego Wydarzenia oraz żądania zwrotu poniesionych kosztów w terminie trzydziestu 30 dni od chwili zawiadomienia o odwołaniu Wydarzenia, jednak zwrot dotyczy tylko kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa w Wydarzeniu (z wyłączeniem kosztów dojazdu i noclegów).
 3. Dermaviduals Polska zastrzega sobie prawo, zmiany daty, czasu, oraz miejsca Wydarzenia. W przypadku znaczących zmian cech Wydarzenia wskazanych w Formularzu, Klient może odstąpić od umowy w części dotyczącej zmienianych usług.
 4. Dermaviduals Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem Wydarzenia powstałych z powodów niezawinionych przez Dermaviduals Polska lub wskutek działania siły wyższej.
VI.PRZENIESIENIE PRAWA
 1. Przeniesienie prawa, do skorzystania z zakupionego Wydarzenia na wskazaną osobę możliwe jest pod warunkiem powiadomienia Dermaviduals Polska najpóźniej na 14 dni roboczych przed planowanym terminem Wydarzenia.
 2. Powiadomienie, o którym mowa w pkt. 6 powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby chcącej przenieś prawa na inną osobę
  2. planowany termin wydarzenia,
  3. imię i nazwisko numer telefonu oraz adres e-mail osoby, na którą przenoszone są prawa.
 3. Powiadomienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym powinno zostać dokonane za pomocą poczty elektronicznej na adres dermaviduals.polska@gmail.com
 4. Dermaviduals Polska zastrzega sobie prawo uwzględnienia powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu określonego w niniejszym postanowieniu. Uwzględnienie powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu zależy jedynie od woli Dermaviduals Polska i nie wymaga uzasadnienia.
VII. DOSTARCZENIE PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZEZ DERMAVIDUALS POLSKA
 1. Dokonanie zapłaty w pełnej wysokości, wskazanej w Formularzu upoważnia Klienta do otrzymania produktów i/lub usług wskazanych podczas składania zamówienia.
 2. Dermaviduals Polska nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub niedostarczenie produktów, wynikających z podania przez Klienta błędnych danych kontaktowych.
VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z produktem i/lub usługą, są własnością Dermaviduals Polska. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta.
 2. Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klient nie ma prawa powielać materiałów oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność intelektualną Dermaviduals Polska osobom trzecim.
 3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.
 4. Klient może robić zdjęcia w czasie wydarzeń, w których sam uczestniczy. Zdjęcia te Klient może wykorzystywać tylko w celach prywatnych. W szczególności zaś Klient nie może wykorzystywać zrobionych zdjęć w celach komercyjnych.
 5. Zabronione jest prowadzenie przez Klienta szkoleń o treści opartej na wiedzy zdobytej w trakcie wydarzeń, a także stosowanie podobnej do wydarzeń organizowanych przez Dermaviduals Polska formuły, czy scenariuszy.
IX. OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKÓW

Dermaviduals Polska zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Wydarzenie oraz przebywanie na nim, bez uprawnienia Uczestnika do zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu, osobom:

 1. Niezaproszonym lub nieznajdującym się na liście gości.
 2. Znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
 3. Zachowującym się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa porządku szkolenia i jego uczestników.
X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dermaviduals Polska jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego z usług Dermaviduals Polska.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Dermaviduals Polska zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. Klient, który dokonał rejestracji ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać w siedzibie Dermaviduals Polska lub poprzez kontakt z Dermaviduals Polska pod adresem e-mail dermaviduals.polska@gmail.com
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Stosunek prawny łączący strony określają postanowienia niniejszej Umowy.
 2. Do umowy znajdują zastosowanie zasady i warunki przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Dermaviduals Polska nie gwarantuje rezultatów skorzystania przez Klienta z produktów i/lub usług, oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podejmowanych przez Klienta działań będących efektem skorzystania przez Klienta z usług i/lub produktów Dermaviduals Polska.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Szkoleń, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

Wersja z dnia 11.12.2019 r.