Regulamin sklepu Dla Kosmetologów

data publikacji 01-06-2024 r.

Regulamin, który czytasz, dotyczy sprzedaży produktów fizycznych, szkoleń i udostępniania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych dostępnych stronie internetowej dostępnej pod adresem: https://dlakosmetologow.pl/

Dla ułatwienia w dalszej części Regulaminu część strony, która umożliwia zakup produktów będziemy nazywać „sklepem”.

W tym Regulaminie znajdziesz między innymi zasady zawarcia umowy, warunki umowy, postanowienia dotyczące konsumentów czy informacje o sposobie reklamacji i odstąpienia od umowy. Umowa może być zawarta poprzez złożenie Zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

Informacje dostępne na stronie Sklepu i tym Regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące treści Regulaminu, skontaktuj się z nami na adres podany poniżej.

Skontaktuj się z nami!W każdej sprawie związanej z zakupami i funkcjonowaniem Sklepu możesz skontaktować się z nami pod adresem: szkolenia@dlakosmetologow.pl oraz pod numerem telefonu: +48 799 286 608.
Kto jest sprzedawcą. usługodawcą, udostępnia Treść cyfrową lub Usługę cyfrową?DLA KOSMETOLOGÓW Magda Komorowska Piotr Komorowski z siedzibą Warszawie (03-580) przy ul. Fantazyjna 24, NIP 8241754207, REGON 368508153.
Kogo dotyczy ten
Regulamin?
Regulamin dotyczy Klientów Sklepu. Za każdym razem, kiedy w treści Regulaminu piszemy o „kliencie” mamy na myśli osoby decydujące się na zakup produktów znajdujących się w sklepie. Klientami są zarówno konsumenci, przedsiębiorcy na prawach konsumenta jak i pozostali przedsiębiorcy.

Wyjaśnienie definicji

MKDLA KOSMETOLOGÓW Magda Komorowska Piotr Komorowski z siedzibą Warszawie (03-580) przy ul. Fantazyjna 24, NIP 8241754207, REGON 368508153.
SklepSerwis internetowy dostępny pod adresem: https://dlakosmetologow.pl/
Formularz zamówieniaFormularz służący do złożenia zamówienia w Sklepie. Uzupełnienie formularza wymaga dodania wybranych Produktów do Koszyka, wybrania sposobu płatności oraz uzupełnienia danych klienta niezbędnych do zakupu.
KlientTo Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta. Klientem jest podmiot będący osobą fizyczną lub osobą prawną, który dokonuje zakupu Produktu.
PrzedsiębiorcaTo osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Produktu zawierając Umowę, a z treści tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy
KonsumentTo osoba fizyczna dokonująca z MK czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca na prawach konsumentaTo osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą dokonująca zakupu Produktu, który jest bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą tej osoby, ale z treści Umowy wynika, że Umowa ta nie posiada dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego (np. na podstawie danych o przedmiocie działalności gospodarczej udostępnionych w CEIDG).
Konto KlientaTo indywidualny dostęp Klienta na stronie Sklepu określany nazwą użytkownika oraz hasłem w postaci ciągu znaków zabezpieczających dostęp do konta.
Treść cyfrowaTo dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej.
Usługa cyfrowaTo usługa pozwalając na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługa pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych.
ProduktTo produkt fizyczny, szkolenie czy indywidualny dostęp Klienta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która jest przedmiotem Umowy i który jest przyznany na określony czas zgodny z Umową. Opis Produktu oraz ceny brutto są dostępne na stronie Sklepu przy prezentowanym produkcie fizycznym, szkoleniu czy prezentowanej Treści lub Usłudze cyfrowej.
SzkolenieTo usługa świadczona przez MK na zasadach określonych w opisie szkolenia.
CenaWskazane w polskich złotych wynagrodzenie wraz z podatkami należne MK z tytułu wykonania Umowy przez MK.
Usługa ElektronicznaŚwiadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r, poz. 344 z późn. zm.), przez RBC na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
Wymagania TechniczneSą to minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy tj.: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych; dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari. Dla korzystania z Treści cyfrowej czy Usługi cyfrowej należy posiadać sprzęt elektroniczny i program umożliwiający obsługę pliku w formacie PDF, pub lub mobi. Dla korzystania z RBC SUCCESS CLUB konieczny jest dostęp do przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do sieci Internet.
UmowaTo umowa zawierana pomiędzy MK a Klientem za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób, w szczególności poprzez przesłanie Zamówienia na adres e-mail MK i opłacenie złożonego Zamówienia przez Klienta, w ramach której MK zobowiązuje się do wydania Produktu fizycznego lub przeprowadzenia Szkolenia lub udostępnienia Treści lub udostępnienia Usługi Cyfrowej, a Klient do zapłaty Ceny.   Umowa zawierana jest z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez MK.
Umowa o świadczenie usługZawarta pomiędzy MK a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług Elektronicznych udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
ZamówienieTo oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy na odległość, które jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności strony internetowej Sklepu, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy dotyczące Produktu fizycznego/Szkolenia/Treści cyfrowej/ Usługi cyfrowej i kierowane do MK oraz w ramach którego Klient podaje swoje dane niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy.   Złożenie Zamówienia możliwe jest także poprzez przesłanie go na adres e-mail MK wskazany w Regulaminie.
Dzień RoboczyDzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
KoszykUsługa Elektroniczna udostępniana Klientowi Sklepu polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia Produktu, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania dot. Ceny poszczególnych Produktów.
PromocjeSzczególne warunki zawarcia Umowy proponowane przez MK w określonym konkretnie czasie, z których Klient może skorzystać na określonych przez MK zasadach np. obniżenie ceny danego Produktu.
Cena PoczątkowaPierwsza Cena Produktu, w której pojawił się Produkt w Sklepie.
Ostatnia Najniższa Cena z ostatnich
30 dni
Najniższa Cena, w jakiej Produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni.
Cena PromocyjnaCena Produktów w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez MK Promocji.
Ustawa o prawach konsumentaUstawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 z późn. zm.).
RegulaminNiniejszy dokument określający zasady zawierania Umów oraz zasady świadczenia i korzystania z usług, w tym Usług Elektronicznych, udostępnianych przez MK za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta Sklepu będącego Konsumentem, Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
Ogólne warunki korzystania ze Sklepu1. Ten Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Klientowi przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Klient.  

2. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy. Jeżeli Klient nie akceptuje jego postanowień, nie powinien dokonywać zakupów w Sklepie. Zawarcie Umowy z RBC oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i związany jest z jego postanowieniami.  

3. Wszystkie ceny Produktów są kwotami końcowymi (zwolnionymi z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT) w polskich złotych.  

4. Do poprawnego korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie Wymagań Technicznych, posiadanie dostępu do urządzenia z Internetem, aktualny system operacyjny oraz aktualna przeglądarka internetowa, a także posiadanie konta e-mail. Klient powinien także posiadać wiedzę na temat zagrożeń korzystania z Internetu (w tym zakupów online) oraz zabezpieczyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego (np. programy antywirusowe).  

5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści bezprawnych oraz treści zabronionych przez przepisy prawa (np. naruszających dobra osobiste osób trzecich), a także do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.  

6. Klient Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:  

a) podawania w udostępnionych w ramach Sklepu formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych koniecznych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umów;

b) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób niezakłócający funkcjonowanie pozostałych Klientów Sklepu;  

c) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;  

d) nieumieszczania treści o charakterze bezprawnych takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa;  

e) niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sklep w szczególności Cen lub opisów Produktów;  

f) niepodejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta;  

g) terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta kosztów w pełnej wysokości.  

7. Klient nie jest uprawniony do przekazywania loginu i hasła osobom nieuprawnionym lub do korzystania z konta innego Klienta.  

8. Produkty mogą być prezentowane w Sklepie w ramach przedsprzedaży lub w Promocji, której warunki zamieszczone są w Sklepie.  

9. W przypadku udostępnienia Produktu w ramach Promocji, MK oznacza, że dany Produkt jest w cenie promocyjnej oraz wskazuje Ostatnią Najniższą Cenę z ostatnich 30 dni.  

10. W przypadku umożliwienia Klientom zapoznania się z opiniami innych Klientów na stronie Sklepu MK podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki, które pozwolą na zweryfikowanie czy opinie są rzetelne i zamieszczone przez osoby, które rzeczywiście korzystały z jego Produktu.  

11. Jeżeli Cena udostępniona Klientowi na stronie Sklepu jest spersonalizowana, np. ustalona na podstawie informacji o Kliencie uzyskanych na z danych marketingowych (profilowanie), MK udostępnia Klientowi informację na temat indywidualnego dostosowania ceny (personalizacji cen) przy Produkcie na stronie Sklepu.  

12. MK podejmuje środki organizacyjne i techniczne mające na celu zabezpieczenie bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu oraz funkcjonalności dostępnych w ramach strony (formularz rejestracji konta, formularz zamówienia itd.).  

13. Klient ma prawo do poinformowania MK o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail szkolenia@dlakosmetologow.pl  

14. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność MK z tytułu rękojmi za Produkt jest wyłączona.
Usługi Elektroniczne na stronie Sklepu, w tym zakładanie Konta Klienta Sklepu1. MK świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:

a) Usługę zawierania Umów na zasadach określonych w Regulaminie;

b) Usługę Konto Klienta oraz przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień Klienta na stronie Sklepu

c) Usługę składania Zamówień na zasadach określonych w Regulaminie;

d) Usługę umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

e) Usługę udostępnienia Treści i Usług cyfrowych na stronie internetowej Sklepu, gdy przedmiotem Umowy jest Treść/Usługa cyfrowa.  

2. Klient ma możliwość założenia Konta na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. Konto zawiera m.in. informacje o Zamówieniach i pozwala na zapamiętanie użytych wcześniej danych potrzebnych do złożenia Zamówienia.  

3. MK świadczy usługę utrzymania Konta w czasie wykonywania Umowy, nie krócej niż w terminie 365 dni od dnia ostatniego zalogowania Klienta na Konto.  

4. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu formularza oraz zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu i kliknięciu przycisku ,,Załóż konto’’ lub innego równoznacznego, przy czym Konto zakładane jest automatycznie podczas dokonywania pierwszego zakupu w Sklepie.  

5. W formularzu zakładania Konta niezbędne jest podanie przez Klienta wskazanych następujących danych: nazwa użytkownika (login), adres poczty elektronicznej, hasło. Należy wskazać także nazwę, którą Klient będzie się posługiwać w ramach Konta. Założenie Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie do MK poprzez stronę Sklepu (w ramach składania Zamówienia). Z chwilą przesłania potwierdzenia utworzenia Konta Klienta dochodzi do zawarcia umowy o prowadzenie Konta na stronie Sklepu.  

6. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieokreślony i można wypowiedzieć ją w każdym momencie.  

7. Klient loguje się na Konto przy użyciu adresu e-mail lub nazwy użytkownika oraz indywidualnego hasła, które Klient ustala samodzielnie.  

8. Klient może złożyć Zamówienie wyłącznie poprzez założenie Konta.  

9. MK, na prośbę Klienta, usuwa Konto Klienta. Aby zgłosić żądanie usunięcia Konta, Klient powinien skontaktować się z MK na adres e-mail podany w początkowej części Regulaminu.  

10. Konto Klienta usuwane jest w terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania usunięcia Konta.  

11. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.  

12. Usługa Koszyk świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.  

13. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać pisemnie na adres siedziby MK lub elektronicznie na adres wskazany na początku Regulaminu.  

14. Ustosunkowanie się do reklamacji przez MK następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.  

15. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Klienta wraz z przekazaniem danych kontaktowych składającego reklamację.  

16. Podane wyżej wymogi mają formę jedynie rekomendacji MK i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Zawarcie, wykonanie Umowy i płatności1. MK umożliwia składanie Zamówień oraz zawarcie Umów dotyczących Produktów (sprzedaż Produktów fizycznych, przeprowadzenie Szkolenia/ udostępnienie Treści czy Usług cyfrowych) poprzez stronę Sklepu.  

2. Główne cechy Produktu oraz specyfikacja są określone na stronie produktowej każdego Produktu na stronie Sklepu.  

3. Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a MK może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych poniżej.  

4. Umowa zawierana jest po złożeniu Zamówienia na stronie Sklepu za pomocą Formularza Zamówienia, w momencie potwierdzenia jej przez MK, przy czym potwierdzenie następuje w formie przesłania wiadomości e-mail przez MK na adres email wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.  

5. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie MK do dostarczenia Produktu fizycznego, do przeprowadzenia Szkolenia lub do udostępnienia Treści lub Usług cyfrowych Klientowi za Cenę wskazaną na stronie Sklepu płatną przez Klienta.  

6. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.  

7. MK umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób: poprzez dodanie Produktu do Koszyka po czym Klient przechodzi do strony umożliwiającej założenie Konta, a następnie do Formularza zamówienia lub Klient posiadający Konto potwierdza w Formularzu zamówienia aktualność i prawidłowość danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy.    

8. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy, ponieważ warunkiem złożenia Zamówienia jest: prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza zamówienia. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane adresowe oraz danych dotyczących Umowy tj.: wybrany Produkt, ilość Produktów, miejsce i sposób dostawy Produktu fizycznego, sposób płatności za Produkt przez Klienta.  

9. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.  

10. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury, również danych niezbędnych do wystawienia faktury, w tym nazwy firmy i NIP.  

11. Warunkiem złożenia Zamówienie obok wskazanych powyżej okoliczności jest także zaakceptowanie warunków Regulaminu i polityki prywatności MK, a także zapłata Ceny za Produkt przy wyborze sposobu płatności, który tego wymaga.  

12. Naciśnięcie przycisku „Zamów i zapłać” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia (Klient składa ofertę) na wybrany Produkt.   Klient ma możliwość weryfikacji Produktów znajdujących się w Koszyku oraz dokonania zmian do czasu złożenia Zamówienia.  

13. Przed kliknięciem przycisku „Zamów i zapłać” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) Klient będzie miał możliwość wyboru operatora płatności i po kliknięciu zostanie w sposób automatyczny przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez wybranego operatora w przypadku wyboru płatności online. Informacje o dostępnych operatorach i sposobach płatności są na bieżąco podawane na stronie Sklepu. W przypadku Zamówienia składanego na adres e-mail, płatność należy uiścić na rachunek wskazany na fakturze.  

14. W odpowiedzi na Zamówienie Klient niezwłocznie otrzymuje wiadomość na podany w tym celu adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.   Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, MK wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia oferty, złożonej w ramach przesłania Zamówienia oraz potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia lub informację o odmowie przyjęcia wszystkich lub poszczególnych ofert, złożonych w ramach Zamówienia.  

15. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia przez MK, które następuje w formie przesłania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. W przypadku Zamówienia, które należy opłacić na podstawie faktury wystawionej przez MK, Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny w pełnej wysokości w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przez MK. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Umowę uważa się za niezawartą.  

16. W przypadku odmowy przyjęcia oferty bądź ofert złożonych w ramach realizacji Zamówienia przez Klienta, Umowa w zakresie Produktu wskazanego przez MK w wiadomości e-mail z odmową przyjęcia oferty nie zostaje zawarta. W takim wypadku MK niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania wiadomości, o której mowa powyżej zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.  

17. Na adres e-mail podany w formularzu przez Klienta MK wysyła podsumowanie Zamówienia zawierające najważniejsze informacje o Zamówieniu.  

18. O kosztach dostawy, płatności lub innych dodatkowych kosztach MK informuje w Formularzu zamówienia przed złożeniem Zamówienia przez Klienta. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę oraz koszty dostawy.  

19. MK organizuje Promocje na wybrane Produkty dostępne na stronie Sklepu. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Możliwość skorzystania z danej Promocji może zależeć od dostępności Produktu na stronie Sklepu.  

20. MK umożliwia następujące metody płatności:  

a) płatność elektroniczna (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez MK potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez MK informacji o dokonaniu płatności przez Klienta) w formie płatności dokonanej za pośrednictwem operatora płatności,

b) płatność kartą.  

21. MK przekaże Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej. Klient wyraża zgodę, aby dowód zapłaty, tj.: faktura lub paragon został sporządzony i przesłany na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia bądź zakładania Konta adres e-mail.  

22. Płatność w ramach Umowy dokonywana jest przy pomocy serwisu PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012 lub PayPal (Europe) S. à r.l. et Cie, S.C.A., Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg;. MK nie przechowuje w swojej bazie numerów kart płatniczych Klientów.  

23. Płatność następuje na zasadach prezentowanych na stronie Sklepu. W razie wątpliwości Klient może skontaktować się z MK kierując wiadomość na adres wskazany w Regulaminie.

24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
Treści i Usługi cyfrowe1. Treści i Usługi cyfrowe oferowane na stronie Sklepu dotyczą treści rozwojowych, coachingowych i edukacyjnych. W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu MK udostępnia Klientowi Treści cyfrowe i/lub Usługi cyfrowe zgodnie z Zamówieniem Klienta.  

2. Realizacja Zamówienia oznacza, że MK dostarcza Klientowi dane umożliwiające dostęp do treści zgodnych z Zamówieniem Klienta. Dane dostępowe przesyłane są na adres email wskazany podczas składania Zamówienia (login i hasło do Konta Klienta na stronie Sklepu). Utworzenie Konta Klienta na stronie Sklepu, które umożliwia korzystanie z Treści i Usług cyfrowych jest nieodpłatne.  

3. Ceny Treści i Usług cyfrowych prezentowane są Klientowi na stronie internetowej Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są są kwotami końcowymi (zwolnionymi z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT).  

4. Ze względu na rodzaj i czas trwania Usług lub Treści cyfrowych poszczególne warianty Treści lub Usług cyfrowych mogą różnić się swoim zakresem oraz poziomem dostępów do materiałów.  

5. Wszystkie Usługi i Treści cyfrowe prezentowane są na stronie Sklepu. Dostęp do zawartości Zamówienia zostanie przyznany Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy (zazwyczaj po wniesieniu na rzecz MK opłaty odpowiadającej Cenie wybranej Treści lub Usługi cyfrowej przez Klienta) o ile inaczej nie wskazano w opisie Treści lub Usługi cyfrowej. Konto Klienta oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony dla niego przez MK na stronie Sklepu.  

6. Z chwilą zalogowania się do Konta Klienta po zakupie Usługi lub Treści cyfrowej lub z chwilą uzyskania dostępu do zamówionej Treści lub Usługi cyfrowej, w szczególności poprzez przesłanie linka do ściągnięcia materiałów lub uzyskania do nich dostępu przedmiot Umowy uważa się za dostarczony w całości Klientowi.  

7. Jeżeli w opisie Treści lub Usługi cyfrowej MK określiła inny termin dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, to Klienta obowiązuje termin wskazany przez MK na stronie Sklepu (przedsprzedaż).
Produkty fizyczne- koszty, sposób i termin zapłaty1. W ramach Umowy sprzedaży Produktu fizycznego zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu MK dostarcza Klientowi zakupione Produkty fizyczne zgodnie z Zamówieniem Klienta.  

2. Realizacja Zamówienia Produktu fizycznego oznacza, że MK dokonuje wysłania zakupionego Produktu fizycznego na adres wskazany podczas procesu zakupowego przez Klienta.  

3. Dostępne metody dostawy Produktu fizycznego oraz przewidywany czas dostawy są widoczne na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://dlakosmetologow.pl/dostawa/. Dostawa Produktów fizycznych realizowana jest przez kuriera:  

a) DPD – w Polsce i w Unii Europejskiej,
b) InPost – wyłącznie na terenie Polski i w formie dostarczenia Produktu fizycznego do paczkomatu.  

4. Dostawa Produktu fizycznego odbywa się na terenie Polski na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa Produktu fizycznego na adres zlokalizowany poza obszarem Polski odbywa się na warunkach określonych w Sklepie lub ustalonych indywidualnie.  

5. Sklep każdorazowo określa na stronie Produktu fizycznego termin dostawy lub w korespondencji e-mail wysłanej przez MK.  

6. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.  
7. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sklep oraz czas doręczania Produktu do wskazanego miejsca dostawy. Do czasu przygotowanie Zamówienia należy doliczyć czas doręczania Produktu wykonywany przez konkretnego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz w zakładce https://dlakosmetologow.pl/dostawa/ na stronie internetowej Sklepu lub w korespondencji e-mail wysłanej przez MK. MK przygotowuje Produkt fizyczny do wysyłki w terminie do 3 Dni Roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty Ceny na koncie RBC o ile w opisie Produktu fizycznego lub w wiadomości przesłanej po złożeniu Zamówienie nie wskazano inaczej.  

8. Termin dostawy Produktu fizycznego do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu fizycznego lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin dostawy. Wówczas Klienta obowiązuje wskazany przez MK każdorazowo termin dostawy. Zamówienie zazwyczaj przygotowane jest i przekazane dostawcy w terminie do 3 Dni Roboczych, a dostawca doręcza przesyłki zwyczajowo do 2 Dni roboczych od dnia odebrania Zamówienia w przypadku przesyłek krajowych i w terminie do 5 Dni roboczych w przypadku Zamówienia doręczanego na terenie UE.  

9. Jeżeli podczas zakupu MK określiła inny termin dostarczenia Produktu fizycznego, to Klienta obowiązuje termin wskazany przez MK na stronie sprzedażowej Produktu fizycznego (przedsprzedaż).  

10. W przypadku Zamówienia dotyczącego Produktów fizycznych o różnych terminach dostawy, właściwym terminem dostawy jest termin dotyczący Produktu fizycznego o najdłuższym czasie dostawy.  

11. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przesyłki, należy zgłosić mailowo niezwłocznie i na adres szkolenia@dlakosmetologow.pl . Do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcia zniszczonej lub niekompletnej przesyłki wraz z protokołem zniszczenia wystawionym przez kuriera, jeśli przesyłka była uszkodzona.  

12. MK dokłada wszelkich starań, aby możliwie wiernie prezentować oferowane Produkty fizyczne, ich skład i kolory. Sposób wyświetlania koloru zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu. MK nie może zagwarantować, że komputer, monitor lub urządzenie mobilne użytkownika sklepu, wiernie odwzoruje kolory.  

13. W uzasadnionych przypadkach i w miarę możliwości organizacyjnych przedsiębiorstwa MK, MK dopuszcza możliwość zamiany Produktu fizycznego w sytuacji, gdy zamiana jest możliwa (określony kolor, rozmiar) przy czym Produkt fizyczny odsyłany przez Klienta nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem) i powinien posiadać wszystkie oryginalne metki i etykiety. Koszty zamiany Produktu fizycznego pokrywa Klient.
Szkolenia1. Regulamin określający zasady przeprowadzania Szkoleń (w tym konsultacji indywidualnych) znajduje się pod adresem https://dlakosmetologow.pl/regulamin-szkolen/ (Regulamin Szkoleń MK), a niniejszy Regulamin znajduje odpowiednie zastosowanie w zakresie Szkoleń tylko w przypadku, gdy w opisie Szkolenia lub w Regulaminie Szkoleń MK nie uregulowano danego zagadnienia.  

2. MK w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Szkolenia pod warunkiem, jednakże, iż nowy termin odbycia Szkolenia ustalony zostanie wspólnie przez MK oraz Klienta.  

3. W przypadku Szkolenia Klient, który nabył dane Szkolenie uprawniony jest do jednorazowej zmiany terminu przeprowadzenia Szkolenia na inny, dostępny w ramach oferty Sklepu, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie MK na adres e-mail szkolenia@dlakosmetologow.pl, kontakt@dermaviduals.pl  nie później niż na 14 dni przed pierwotnym (oryginalnym) terminem Szkolenia, a także pod warunkiem, iż MK będzie dysponowała wolnymi miejscem na udział Klienta w Szkoleniu w nowym terminie. Zmiana terminu Szkolenia na inny termin z inicjatywy Klienta jest objęta kosztami administracyjnymi w wysokości: 100 zł brutto za jednodniowe Szkolenie, 200 zł brutto za dwudniowe Szkolenie i 100 zł za każdy kolejny dzień Szkolenia, jeśli jest ono kilkudniowe.  

4. Nieobecność Klienta na Szkoleniu będącym przedmiotem Umowy i przeprowadzonym przez MK (w przypadku indywidualnego Szkolenia w przypadku gotowości MK do odbycia Szkolenia zgodnie z Umową) powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.  

5. W przypadku zakupionego Szkolenia Klient, który nabył Szkolenie uprawniony jest do wskazania innego uczestnika, który zamiast niego weźmie udział w danym Szkoleniu, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie MK na adres e-mail:  szkolenia@dlakosmetologow.pl, kontakt@dermaviduals.pl nie później niż na 2 (dwa) tygodnie przed terminem przeprowadzenia Szkolenia. W sytuacji, o której mowa powyżej, Klient, który zakupił dane Szkolenie traci prawo do udziału w Szkoleniu, w innym, późniejszym terminie na zasadach wskazanych w Regulaminie.  

6. W przypadku zakupu Szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego Szkolenia.  

7. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym Szkoleniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym Szkoleniu, chociażby MK organizowało nowe Szkolenie. MK nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom. Poprzez nieuczestniczenie w zakupionym wydarzeniu, o którym powyżej, należy rozumieć niestawiennictwo Klienta lub osoby trzeciej na rzecz której Klient wykupił Szkolenie w godzinie rozpoczęcia Szkolenia w miejscu przeprowadzenia Szkolenia. W tym przypadku MK nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi jakiejkolwiek kwoty.
Prawa autorskie1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji w zakresie treści dostępnych w ramach Sklepu oraz poszczególnych Szkoleń, Treści i Usług cyfrowych. MK może określić warunki licencji odrębnie zamieszczając stosowny zapis w opisie Szkolenia, Treści lub Usługi cyfrowej.  

2. Klient ma prawo korzystać z Produktu (w tym Treści lub Usługi cyfrowej) wyłącznie na własny użytek o ile inaczej nie wskazano w opisie Produktu.  

3. Zabrania się Klientowi udostępniać treści Szkoleń, Treści cyfrowych lub danych do swojego Konta Klienta innym podmiotom.  

3. Dostępne w ramach Sklepu Szkolenia, Treści i Usługi cyfrowe nie mogą być przedmiotem rozporządzenia przez Klienta (w szczególności odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej) o ile wprost nie wynika inaczej z opisu Produktu lub Regulaminu.  

4. Licencja udzielona Klientowi nie obejmuje prawa do:  

a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia treści dostępnych w ramach Sklepu, w tym Produktów, w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,

b) wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości treści w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu,

c) odpłatnego rozpowszechniania treści w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

d) nieodpłatnego rozpowszechniania treści w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.  

6. O ile w opisie Treści lub Usługi cyfrowej nie wskazano inaczej, licencja udzielana jest na czas trwania 365 dni od dnia udostępnienia Produktu będącego Treścią lub Usługa cyfrową.
Uprawnienia z tytułu niezgodności produktu fizycznego z Umową1. MK ponosi odpowiedzialność wobec klienta, jeżeli sprzedany Produkt fizyczny jest niezgodny z Umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Produktu fizycznego z Umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego w odniesieniu do przedsiębiorców oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.  

2. Produkty fizyczne prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu fizycznego. Przy czym gwarancja trwałości nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla Konsumenta niż określone w punktach od 4 do 8.  

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu fizycznego z Umową Klient powinien skontaktować się ze MK (na adres e-mail podany na początku Regulaminu lub listownie), określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Produktu fizycznego z Umową.  

4. Jeżeli Produkt fizyczny jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać́ jego naprawy lub wymiany.  

5. MK może dokonać́ wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub może dokonać́ naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodność Produktu fizycznego z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla MK. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są̨ niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, MK może odmówić́ doprowadzenia Produktu fizycznego do zgodności z umową.  

6. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się̨ wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu fizycznego z Umową, wartość́ Produktu fizycznego zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Produktu fizycznego do zgodności z Umową.  

7. MK dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której MK została poinformowana przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę̨ towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi MK.  

8. Konsument udostępnia MK Produkt fizyczny podlegający naprawie lub wymianie. MK odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.  

9. Jeżeli Produkt fizyczny został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu fizycznego z Umową, MK demontuje Produkt fizyczny oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.  

10. Jeżeli Produkt fizyczny jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:  

a) MK odmówiła doprowadzenia Produktu fizycznego do zgodności z Umową zgodnie z punktem 7-9.

b) MK nie doprowadziła Produktu fizycznego do zgodności z Umową zgodnie z punktem 7-9.

c) brak zgodności Produktu fizycznego z Umową występuje nadal, mimo że MK próbowała doprowadzić́ Produkt fizyczny do zgodności z Umową;

d) brak zgodności Produktu fizycznego z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy;

e) z oświadczenia MK lub okoliczności wyraźnie wynika, że MK nie doprowadzi Produktu fizycznego do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.  

11. MK rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie 14 dni.  

12. Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu fizycznego z Umową i złożył oświadczenie MK a MK nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznaje za uzasadnione.  

13. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.  

14. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu fizycznego z Umową, jest obowiązany dostarczyć wadliwy produkt na adres siedziby MK. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia produktu wadliwego ponosi MK.  

15. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność MK z tytułu rękojmi za Produkt fizyczny jest wyłączona.  

16. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl  

17. MK ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności Produktu fizycznego z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności Produktu fizycznego do użycia, określony przez MK, jego poprzednika prawnego lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu fizycznego z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfikacją towaru lub charakterem braku zgodności z Umową. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu fizycznego z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu fizycznego z Umową jest istotny.  

18. Uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu fizycznego z Umową dotyczą Klientów Sklepu będących Konsumentami lub Przedsiębiorcom na prawach konsumenta.  

19. Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a następnie korzysta ze swoich uprawień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób MK.  

20. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do MK, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.
Uprawnienia z tytułu niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową1. MK ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli Treść lub Usługa cyfrowa jest niezgodna z umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z umową regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.  

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową Klient powinien skontaktować się z MK (na adres e-mail podany na początku Regulaminu lub listownie), określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Treści lub Usługi cyfrowej z Umową.  

3. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową Konsument może żądać doprowadzenia do zgodności z Umową.  

4. MK może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów dla MK.  

5. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się̨ wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową oraz wartość Treści lub Usługi cyfrowej zgodnych z Umową.  

6. MK doprowadza Treść lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym terminie od chwili, w której MK została poinformowana przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi MK.

7. Jeżeli Treść lub Usługa cyfrowa są niezgodny z Umową, Konsument może złożyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:  

a) Doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów zgodnie z punktem 4 i 5;

b) MK nie doprowadziła Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową zgodnie z puntem 6;

c) Brak zgodności z Umową występuję nadal, mimo, że MK próbowała doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową;

d) Z oświadczenia MK lub z okoliczności wyraźnie wynika, że MK nie doprowadzi Treści lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.  

8. MK rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie 14 dni.  

9. Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową wystosował odpowiednie żądania do MK, a MK nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione.  

10. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.  

11. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność MK z tytułu rękojmi jest wyłączona.  

12. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.  

13. MK odpowiada za brak zgodności z umową Treści lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się prze upływem roku od dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia.  

14. MK nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową, który jest wskazany w punkcie 13, jeżeli ten brak podstępnie zataiła.  

15. MK odpowiada za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.  

16. Domniemania w skazane w punt 13 i 15 nie mają zastosowania, jeżeli:  

a) Środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których MK poinformowała go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;

b) Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z MK, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

c) Uprawnienia z tytułu niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z Umową dotyczą Klientów Sklepu będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

d) Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a następnie korzysta ze swoich uprawień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z Umową, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób MK.

e) Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do MK, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.
Odstąpienie od umowy1. Jeśli w toku zakupu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu Treści lub Usługi cyfrowej/odbycie Szkolenia (np. sesji coachingowej lub wykonanie innej usługi przez MK) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a umowa zostanie wykonana przez MK, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej z MK.  

2. Jeżeli umowa dotyczy świadczenia Usług Elektronicznych, a MK wykonała w pełni Usługę Elektroniczna za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać.  

3. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej (punkt 1 i 2), Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.  

4. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 1 lub w ust 2. Działanie Sklepu opiera się w dużej mierze na dostarczaniu Klientowi Treści lub Usług cyfrowych. W związku z tym rozpoczęcie korzystania z Treści lub Usługi cyfrowej przed upływem 14 dni od dnia dokonania zakupu powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy.  

5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość na warunkach wskazanych poniżej, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu fizycznego.  

6. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie MK o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, dostępnego poniżej Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.  

7. W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.  

8. W przypadku odstąpienia od umowy MK zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostawy Produktu fizycznego innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu fizycznego.  

9. Jeżeli MK nie zaproponowała, że sama odbierze Produkt fizyczny od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, MK może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Produktu fizycznego z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu fizycznego, które jest wynikiem korzystania z Produktu fizycznego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu fizycznego.  

11. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest Produkt fizyczny dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, gdy przedmiotem Umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz w razie Umowy której przedmiotem są Produkty fizyczne, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.  

12. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.  

13. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.  

14. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do MK, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.
Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów, rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dla konsumentów1. MK wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania polubownego, mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.  

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez MK będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.  

3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:   http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.  

4. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr  

5. Postanowienia Regulaminu nie uniemożliwiają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
Obowiązywanie i zmiany w regulaminie1. MK może wprowadzać zmiany w tym Regulaminie z ważnych przyczyn, w tym, jeżeli zmienią się warunki zawarcia Umowy, przy zmianie obowiązujących przepisów, przy wprowadzeniu nowych Produktów, a także przy zmianie rozwiązań informatycznych.  

2. Klienci, którzy posiadają Konto na stronie Sklepu o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta Klienta.  

3. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami MK może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 14 dni od dnia opublikowania.  

5. Regulamin podlega prawu polskiemu.  

6. Czynności związane z Regulaminem dokonywane przez Klientów niebędących Konsumentami powinny być dokonywane w formie dokumentowej. Wszelkie spory pomiędzy MK a Klientami niebędącymi konsumentami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby MK.  

7. MK może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 30 – dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez MK wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a MK lub zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi.  

8. MK może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług za 14 – dniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Klient naruszana Ogólne Warunki Korzystania ze Sklepu
Utrwalanie wizerunku1. MK informuje, że w trakcie przebiegu Szkoleń (szkolenia, sesje coachingowe, webinary itp.) MK może utrwalać wizerunek osób uczestniczących w Szkoleniu na co Klient wyraża zgodę składając zamówienie na Szkolenie. Wizerunek utrwalony na fotografiach oraz nagraniach audiowizualnych MK może wykorzystać, w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach Sklepu, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego Sklepu lub sprzedawanych w jego ramach Produktów, Szkoleń. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail MK, tj. szkolenia@dlakosmetologow.pl
Ochrona danych osobowych1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez MK jako administratora danych osobowych.  

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy.  

3. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatność na stronie internetowej Sklepu.
Postanowienia końcowe1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Ustawy kodeks cywilny.  

2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.  

3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz przekazaniem aktywnego linku do treści niniejszego Regulaminu w treści wiadomości e-mail.  

4. Dowód dokonania zakupu przez Klienta Sklepu zostanie przekazany za pośrednictwem wiadomości e-mail.  

5. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie internetowej Sklepu.  

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 
7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy MK, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MK.  

8. Klient, umieszczając jakiekolwiek treści na Koncie lub w innym miejscu strony internetowej Sklepu udziela niniejszym MK niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w szczególności w Internecie tych treści, bez ograniczenia terytorialnego.  

9. Udostępnione treści (m.in. opis Produktów) w ramach tej strony internetowej stanowią przejaw naszej własnej intelektualnej twórczości i podlegają ochronie prawa autorskiego. Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. Jeśli masz wątpliwość dotyczącą charakteru prawnego udostępnionej przez nas treści lub tego, w jaki sposób zgodnie z prawem możesz z niej korzystać napisz do nas wiadomość, a my udzielimy wyczerpującej odpowiedzi.
Wzór formularza odstąpieniaFORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY  

Możliwość odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Udostępniony formularz stanowi wzór. Nieskorzystanie z tego wzoru nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy.  

MK: DLA KOSMETOLOGÓW Magda Komorowska Piotr Komorowski z siedzibą Warszawie (03-580) przy ul. Fantazyjnej 24, NIP 8241754207, REGON 368508153.  

Oświadczam, że odstępuję od Umowy dotyczącej następujących Produktów, Szkolenia, Treści lub Usług cyfrowych  

Nazwa Produktu fizycznego, Szkolenia, Treści lub Usługi cyfrowej: ___________

Cena: ___________  

DANE IDENTYFIKUJĄCE:

Imię i nazwisko: ___________

Data zawarcia Umowy: ___________  

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa wybrany przy zakupie Produktu fizycznego, Szkolenia, Treści lub Usługi cyfrowej na naszej stronie Sklepu. Jeżeli płatność została dokonana w inny sposób niż przelewem, a chcą Państwo otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy, proszę wskazać poniżej numer konta bankowego, właściwego do zwrotu pieniędzy: _________________________________.  

_________________________________ podpis oraz data  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy:  

Informujemy, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy. Administratorem danych podanych w formularzu jest DLA KOSMETOLOGÓW Magda Komorowska Piotr Komorowski z siedzibą Warszawie (03-580) przy ul. Fantazyjnej 24, NIP 8241754207, REGON 368508153. Z Administratorem można się skontaktować się pod adresem: szkolenia@dlakosmetologow.pl oraz pod numerem telefonu: +48. 799 286 608. W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.