Regulamin szkoleń Dla Kosmetologów i dermaviduals®

data publikacji 01-06-2024 r.

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe zwroty i wyrażenia, oznaczają one:

MKdziałalność gospodarcza DLA KOSMETOLOGÓW Magda Komorowska Piotr Komorowski z siedzibą Warszawie (03-580) przy ul. Fantazyjnej 24, NIP 8241754207, REGON 368508153.
Klientosoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)  
Umowaumowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
Regulaminzbiór zasad regulujących stosunek prawny MK oraz Klienta.  
Formularzmailowe zgłoszenie chęci i potwierdzenie uczestnictwa przesłane przez Klienta i/lub indywidualna strona do opłat wygenerowana przez system sklepu internetowego dlakosmetologow.pl.
Zamówienieczynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu online lub Formularza w przypadku wydarzeń stacjonarnych, określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w Regulaminie.  
Wydarzenieusługi prezentowane w ramach Sklepu online, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia.
CRMsystem informatyczny dostępny na stronie dlakosmetologow.pl, służący do  zarządzania szkoleniami stacjonarnymi MK.
Grupa klientówwięcej niż jeden klient zgłoszony bądź na podstawie skierowania na szkolenie przez ten sam podmiot (Klienta), bądź poprzez oświadczenie złożone RBC, iż wskazane osoby stanowią grupę Klientów w rozumieniu niniejszego regulaminu.

Oświadczenia

 1. Klient oświadcza, że zapoznał się z Formularzem i Regulaminem, przyjmuje do wiadomości, że wspólnie zaakceptowane dokumenty stanowią Umowę pomiędzy Klientem a MK.
 2. Klient obowiązuje się zapłacić MK za zamówione produkty i/lub usługi kwotę w wysokości i terminie, określonym w Formularzu.
 3. Płatności z tytułu wykonania niniejszej umowy powinny być dokonane w formie i w sposób wskazany w Formularzu.
 4. Klient, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez MK w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża się poprzez pisemne oświadczenie podczas pierwszego spotkania na żywo w siedzibie MK lub zaznaczenie właściwego okienka podczas wypełniania Formularza na stronie sklepu internetowego. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Akceptacja Regulaminu są równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby uczestniczącej w wydarzeniu, w tym za pomocą aparatu fotograficznego oraz umieszczenia jego wizerunku we wszelkich materiałach cyfrowych oraz drukowanych, w celu prowadzanie działalności informacyjnej, marketingowej, w tym na profilu Facebook MK, a także na wszelkich innych portalach elektronicznych.
 6. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 4. , w szczególności osoba ta zobowiązana jest przed przystąpieniem do szkolenia przesłać swoją zgodę poprzez dostarczenie oświadczenia tej treści jak poniżej:

Dane osobowe uczestnika szkolenia:

…………………………………………….
(imię i nazwisko, adres zamieszkania)

Oświadczam, iż w związku z zawartą przez
…………………………………………….

(imię i nazwisko osoby, która zakupiła szkolenie)

z DLA KOSMETOLOGÓW Magda Komorowska Piotr Komorowski, z siedzibą w Warszawie, ul. Fantazyjna 24, NIP  824-175-42-07, umową na udział w szkoleniu, wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez MK w celach marketingowych tego podmiotu związanych z przeprowadzonym szkoleniem.

…………………………………………….

Czytelny podpis

najpóźniej przed rozpoczęciem szkolenia. Wszelką odpowiedzialność za brak zgody i uczestnictwo osoby trzeciej w szkoleniu ponosi Klient.

Odstąpienie od umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga poinformowania MK za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@dlakosmetologow.pl o odstąpieniu od Umowy zakupu usługi i/lub produktów wymienionych w niniejszej Umowie.
 3. Odstępując od umowy Klient może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumentach z 30 maja 2014 r. (Dz. U. Z 2014 poz. 287 z późn. zm.) lub poniższego formularza zwrotu:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Możliwość odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Udostępniony formularz stanowi wzór. Nieskorzystanie z tego wzoru nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy.

MK: DLA KOSMETOLOGÓW Magda Komorowska Piotr Komorowski z siedzibą Warszawie (03-580) przy ul. Fantazyjnej 24, NIP 8241754207, REGON 368508153.

Oświadczam, że odstępuję od Umowy dotyczącej następujących Produktów, Szkolenia, Treści lub Usług cyfrowych

Nazwa Produktu fizycznego, Szkolenia, Treści lub Usługi cyfrowej: ___________

Cena: ___________

DANE IDENTYFIKUJĄCE:

Imię i nazwisko: ___________

Data zawarcia Umowy: ___________

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa wybrany przy zakupie Produktu fizycznego, Szkolenia, Treści lub Usługi cyfrowej na naszej stronie Sklepu. Jeżeli płatność została dokonana w inny sposób niż przelewem, a chcą Państwo otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy, proszę wskazać poniżej numer konta bankowego, właściwego do zwrotu pieniędzy: _________________________________.

_________________________________

podpis oraz data

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy:

Informujemy, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy. Administratorem danych podanych w formularzu jest DLA KOSMETOLOGÓW Magda Komorowska Piotr Komorowski z siedzibą Warszawie (03-580) przy ul. Fantazyjnej 24, NIP 8241754207, REGON 368508153. Z Administratorem można się skontaktować się pod adresem: szkolenia@dlakosmetologow.pl oraz pod numerem telefonu: +48. 799 286 608. W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.

 • W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, MK niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy MK zwróci klientowi wpłaconą kwotę w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania odstąpienia.
 • W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym Wydarzeniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym Wydarzeniu, chociażby MK organizowało nowe Wydarzenie. RBC nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.
 • W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta z powołaniem się na siłę wyższą, w szczególności na epidemię COVID-19, Klient zobowiązany jest do wykazania wystąpienia stanu siły wyższej i w rezultacie uniemożliwienia mu wykonania umowy. Klient zobowiązany jest do przedłożenia np. dokumentu wykazującego: objęcie go nadzorem epidemiologicznym, zakażenie COVID-19, przebywanie na kwarantannie.

Zmiana terminu szkolenia

 1. Klient ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu wydarzenia po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 100 zł za przeniesienie terminu uczestnictwa w przypadku wydarzenia jednodniowego, lub 200 zł w przypadku dwudniowego i odpowiednio 100 zł za każdy dzień, gdyby wydarzenie trwało dłużej niż 2 dni.
 2. Niezależnie od opłaty za przeniesienie terminu szkolenia, w przypadku zmiany terminu szkolenia nie zawierającego w cenie lunchu, na szkolenie, które zawiera w cenie lunch Uczestnik zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wynagrodzenia w terminie 3 dni (jednak nie później jak 3 dni przed szkoleniem). W przypadku zmiany terminu szkolenia zawierającego w cenie lunch, na szkolenie, które nie zawiera w cenie lunchu Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu różnicy w cenie szkoleń.
 3. Skorzystanie z przeniesienia terminu wymaga skierowania zapytania do MK w terminie do 14 dni przed wyznaczonym terminem wydarzenia pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@dlakosmetologow.pl
 4. Przeniesienie terminu uzależnione jest od posiadania przez MK wolnych miejsc na zakupione Wydarzenie.
 5. W przypadku braku dodatkowych terminów danego wydarzenia istnieje możliwość zmiany zakupionego wydarzenia na inne dostępne w aktualnej ofercie MK, pod warunkiem wyrównania różnicy w cenach przez Klienta. Nadpłaty wynikające z zakupionych wcześniej szkoleń nie będą zwracane. O tym, czy dany przypadek jest uzasadniony decyduje MK.

Anulowanie lub zmiany usług przez MK

 1. MK może odwołać Wydarzenie, z powodów niezawinionych przez MK oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby Prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta za pomocą poczty elektronicznej.
 2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej odwołanego Wydarzenia oraz żądania zwrotu poniesionych kosztów w terminie trzydziestu 30 dni od chwili zawiadomienia o odwołaniu Wydarzenia, jednak zwrot dotyczy tylko kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa w Wydarzeniu (z wyłączeniem kosztów dojazdu i noclegów).
 3. MK zastrzega sobie prawo, zmiany daty, czasu, oraz miejsca Wydarzenia. W przypadku znaczących zmian cech Wydarzenia wskazanych w Formularzu, Klient może odstąpić od umowy w części dotyczącej zmienianych usług.
 4. MK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem Wydarzenia powstałych z powodów niezawinionych przez MK lub wskutek działania siły wyższej.

Przeniesienie prawa

 1. Przeniesienie prawa, do skorzystania z zakupionego Wydarzenia na wskazaną osobę możliwe jest pod warunkiem powiadomienia MK najpóźniej na 3 dni roboczych przed planowanym terminem Wydarzenia.
 2. Powiadomienie, o którym mowa w pkt. 6 powinno zawierać:
 3. imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby chcącej przenieś prawa na inną osobę,
 4. planowany termin wydarzenia,
 5. imię i nazwisko numer telefonu oraz adres e-mail osoby, na którą przenoszone są prawa.
 6. Powiadomienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym powinno zostać dokonane za pomocą poczty elektronicznej na adres szkolenia@dlakosmetologow.pl
 7. MK zastrzega sobie prawo uwzględnienia powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu określonego w niniejszym postanowieniu. Uwzględnienie powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu zależy jedynie od woli MK i nie wymaga uzasadnienia.

Dostarczenie produktów lub usług przez MK

 1. Dokonanie zapłaty w pełnej wysokości, wskazanej w Formularzu upoważnia Klienta do otrzymania produktów i/lub usług wskazanych podczas składania zamówienia.
 2. Klient ma rok czasu od momentu zakupu na wykorzystanie usługi wskazanej w zamówieniu z wyłączeniem szkoleń, w opisie których wyraźnie zaznaczony jest dostęp bezterminowy. Za datę zakupu uznaje się datę opłacenia zamówienia. W przypadku niewybrania terminu zakupionego Wydarzenia w czasie określonym na jego realizację, Klient traci możliwość wzięcia w nim udziału.
 3. Klient rezerwuje udział w wydarzeniu za pośrednictwem platformy MK CRM. Rezerwacji dokonuje osobiście, po zalogowaniu się na stronie dlakosmetologow.pl.
 4. MK nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub niedostarczenie produktów, wynikających z podania przez Klienta błędnych danych kontaktowych.

Własność intelektualna

 1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z produktem i/lub usługą, są własnością MK. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta.
 2. Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klient nie ma prawa powielać materiałów oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność intelektualną MK osobom trzecim.
 3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.
 4. Klient może robić zdjęcia w czasie wydarzeń, w których sam uczestniczy. Zdjęcia te Klient może wykorzystywać tylko w celach prywatnych. W szczególności zaś Klient nie może wykorzystywać zrobionych zdjęć w celach komercyjnych.
 5. Zabronione jest prowadzenie przez Klienta szkoleń o treści opartej na wiedzy zdobytej w trakcie wydarzeń, a także stosowanie podobnej do wydarzeń organizowanych przez MK formuły, czy scenariuszy.

Ochrona bezpieczeństwa użytkowników

 1. MK zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Wydarzenie oraz przebywanie na nim, bez uprawnienia Uczestnika do zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu, osobom:
 2. Niezaproszonym lub nieznajdującym się na liście gości.
 3. Znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
 4. Zachowującym się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa porządku szkolenia i jego uczestników.

Ochrona danych osobowych

 1. MK jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego z usług MK.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez MK zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. Klient, który dokonał rejestracji ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać w siedzibie MK lub poprzez kontakt z MK pod adresem e-mail szkolenia@kosm2.dkonto.pl

Reklamacje

 1. Reklamację dotyczącą usługi szkoleniowej można złożyć w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zakończenia. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji złożonych po przekroczeniu ww. terminu.
 2. Reklamacja musi zostać złożona w formie pisemnej listem poleconym, lub osobiście na adres Organizatora.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. Nazwę/imię i nazwisko zgłaszającego
  1. Dane kontaktowe zgłaszającego
  1. Przedmiot reklamacji (termin, tytuł i numer usługi, miejsce)
  1. Opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji
  1. Oczekiwania w stosunku do Organizatora (ponowne wykonanie usługi / części usługi; obniżenie ceny; rekompensata w postaci  obniżki na kolejną usługę; inne)
 4. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od momentu jej otrzymania. w uzasadnionych przypadkach (opinia rzeczoznawcy, konsultacje prawne itp.) czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym zgłaszający zostanie poinformowany.
 5. O decyzji w sprawie reklamacji składający reklamację zostanie powiadomiony drogą pocztową, telefoniczną lub drogą elektroniczną.

Postanowienia końcowe

 1. Stosunek prawny łączący strony określają postanowienia niniejszej Umowy.
 2. Do umowy znajdują zastosowanie zasady i warunki przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. MK nie gwarantuje rezultatów skorzystania przez Klienta z produktów i/lub usług, oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podejmowanych przez Klienta działań będących efektem skorzystania przez Klienta z usług i/lub produktów MK.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Szkoleń, zastosowanie mają w pierwszej kolejności regulamin dostępny na stronie „Regulamin Sklepu” , następnie “Polityka prywatności”, a następnie właściwe przepisy prawa.